ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

που κατασκευάζει η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας κατασκευάζει προϊόντα για την Ελληνική και Διεθνή αγορά εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008. Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και την διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ολοκληρωμένα Συστήματα Αυτόματων Μετρητικών Σταθμών

Η εταιρεία μας συνθέτει και υλοποιεί μετεωρολογικούς, υδρολογικούς και περιβαλλοντικούς σταθμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των πελατών μας, καθώς και σταθμούς ειδικών μετρήσεων (π.χ. μέτρησης συνθηκών οδοστρώματος για πληροφόρηση κοινού). Οι σταθμοί παραδίδονται πλήρεις, με ενσωματωμένα συστήματα τηλεμετάδοσης των μετρήσεων και προγραμματισμένοι σύμφωνα με την εφαρμογή και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Τα μηχανικά μέρη των σταθμών (ιστοί, βραχίονες αισθητήρων, ειδικά συστήματα ανάρτησης κ.λ.π.) κατασκευάζονται από την εταιρεία μας στο μηχανουργείο που διαθέτουμε.

Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι αισθητήρες, καταγραφικά και γενικά όλος ο εξοπλισμός είναι υψηλών προδιαγραφών και υψηλής αξιοπιστίας. Μετά την εγκατάσταση η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής καθώς και τηλεφωνικής υποστήριξης των πελατών.

Ενδεικτικές φωτογραφίες αυτόματων μετρητικών σταθμών που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία μας


Εξοπλισμός εκπαιδευτικών εργαστηρίων

SE-STR01 - Σύστημα Παρακολούθησης του Ήλιου (Διαξονικός Ηλιοστάτης)

Η διάταξη STR01 είναι ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα παρακολούθησης του ήλιου μέσω κατάλληλων αισθητήρων, με δυνατότητα κίνησης σε δύο άξονες Ανατολής - Δύσης και Βορρά - Νότου (Πολικό). Έχει την ικανότητα υποστήριξης έως 4 φωτοβολταϊκών πλαισίων με πλάτος 75 cm το κάθε ένα, και μήκος 1.5 m. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετούνται σε ορθογωνικό πλαίσιο συνολικού μήκους 3.20 m και πλάτους 0.68 m. Η διάταξη λειτουργεί με αναφορτιζόμενη μπαταρία 12V/7.2 AHr. Η κίνηση στους δύο άξονες γίνεται με σερβοκινητήρες και κατάλληλους μειωτήρες.

Έχει δυνατότητα εντοπισμού του ήλιου μετά από περίοδο νέφωσης και βήμα μετακίνησης 3° στον άξονα Ανατολής - Δύσης και 2° στον άξονα Βορρά - Νότου. Εύρος οριζόντιας μετακίνησης 260° και περιοχή αζιμούθιας μετακίνησης 15° έως 70° περίπου. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-STR02 - Ερευνητικό Φωτοβολταϊκό σύστημα μικρής ισχύος

Το ερευνητικό φωτοβολταϊκό σύστημα μικρής ισχύος είναι κατάλληλο για την μέτρηση της απόδοσης φωτοβολταϊκών πάνελ υπό διαφορετικές γωνίες κλίσης καθώς και σύγκρισης μεταξύ σταθερών και στρεφόμενων πάνελ. Δυνατότητα χειροκίνητης τοποθέτησης στην επιθυμητή θέση και κλίση. Αποτελείται από: 1) Διαξονικό Ηλιοστάτη (STR01). Ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα παρακολούθησης του ηλίου μέσω κατάλληλων αισθητήρων, με δυνατότητα κίνησης σε δύο άξονες Ανατολής – Δύσης και Βορρά – Νότου (Πολικό). 2) 4 φωτοβολταϊκά panels ισχύος 120 Wp κάθε ένα, αναρτημένα στο πλαίσιο του Διαξονικού Ηλιοστάτη. 3) Εξωτερικό αντιστροφέα Ισχύος τύπου Fronius 900RI, στεγαζόμενο σε πλήρως στεγανό κλωβό βαρέως τύπου (προαιρετικά). Συνοδεύεται από 4 αναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου-οξέος, 12V/100 AHr, σφραγισμένου τύπου (προαιρετικά). 4) Καταχωρητή δεδομένων (DataLogger) μοντέλο CR1000 οίκου Campbell Scientific Η.Π.Α./Αγγλίας, στεγαζόμενο σε πλήρως στεγανό κιβώτιο. Ο DataLogger συνοδεύεται από κατάλληλες ηλεκτρονικές διατάξεις και λογισμικό , για τον έλεγχο, την διαχείριση και την καταγραφή της παρεχόμενης και παραγόμενης ισχύος καθώς και των μετρούμενων συνθηκών περιβάλλοντος. 5) Αισθητήρες μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασία πάνελ, ταχύτητας ανέμου (προαιρετικά) και θερμοκρασίας αέρα (προαιρετικά). 6) Λογισμικό προγραμματισμού, ελέγχου και διαχείρισης του συστήματος. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-GLA01 - Συσκευή νόμου των αερίων

Η συσκευή GLA01 χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση και παρατήρηση μεταβολών (P, V, T, n) συγκεκριμένης ποσότητας (ιδανικού αερίου. Με την συλλογή δεδομένων από τις μετρήσεις των μεταβολών αυτών, και από την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων προκύπτει η επαλήθευση των σχετικών νόμων (ιδανικών αερίων). Η πειραματική συσκευή GLA01 αποτελείτια από τα παρακάτω επί μέρους στοιχεία τα αποία συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται, ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευσή τους στη θήκη που συνοδεύει τη συσκευή: 1) Κυλινδρικό μεταλλικό θάλαμο 300 mL περίπου, 2) Μεταλλικό μανόμετρο με κλίμακα από 0 - 2.5 bar με διαγραμμίσεις ανά 0.02 bar, 3) Ψηφιακό πολύμετρο / θερμόμετρο με αισθητήρα θερμοκρασίας, 4) Βαθμονομημένη κλίμακα από 0 - 360 mL με διαγραμμίσεις ανά 2 mL, 5) Δύο στρόφιγγες τριών εισόδων κατάλληλα συνδεδεμένες μεταξύ τους, 6) Πλαστική σύριγγα των 20 mL με υποδιαιρέσεις ανά 1 mL, 7) Κυλινδρικό δοχείο από PVC (υδατόλουτρο) μέσα στο οποίο τοποθετείται ο μεταλλικός θάλαμος και 8) Καλαίσθητο βαλιτσάκι από ανθεκτικό πλαστικό. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-TCA01 - Συσκευή θερμικής αγωγιμότητας

Η συσκευή είναι κατάλληλη για τη μελέτη της θερμικής αγωγιμότητας μεταλλικών ράβδων διαφορετικών μετάλλων και διατομών και την διερεύνηση του φαινομένου αποκατάστασης θερμοδυναμικής και θερμικής ισορροπίας μεταξύ δύο υγρών διαφορετικών θερμοκρασιών. Η συσκευή αποτελείται από δύο μεταλλικά δοχεία αλουμινίου, έξι μεταλλικές γέφυρες κυκλικής διατομής σχήματος Π και δύο υδραργυρικά θερμόμετρα. Στη συσκευή περιλαμβάνονται: α) 3 γέφυρες διατομής 18mm με άνοιγμα σκέλους 85-90mm: μία αλουμινίου, μια σιδήρου και μία χαλκού, β) 3 γέφυρες διατομής 14mm με άνοιγμα σκέλους 85-90mm: μία αλουμινίου, μια σιδήρου και μία χαλκού, γ) 2 υδραργυρικά θερμόμετρα με περιοχές μέτρησης το ένα από 0...+60°C και το δεύτερο από -10...+110°C.

Όλα τα επιμέρους τμήματα της συσκευής φυλλάσονται μέσα σε καλαίσθητη θήκη. Η συσκευή συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες χρήσης της συσκευής, στην Ελληνική, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα μετρήσεων και φύλλα εργασίας για τους μαθητές.


SE-POA01 - Συσκευή φαινομένων πόλωσης

Η συσκευή προορίζεται για τη μελέτη του φαινομένου της πόλωσης και τη μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός που προκαλείται κατά τη διέλευση του μέσα από διαλύματα οπτικά ενεργών ουσίων. Η συσκευή αποτελείται από: 1) Σκοτεινό θάλαμο που έχει στο πίσω μέρος του φωτεινή πηγή LED, που λειτουργεί με τάση 6 VDC μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού που συνοδεύει τη συσκευή, 2) Δακτύλιο με πλακίδιο γραμμικής πόλωσης τοποθετημένο μπροστά στη φωτεινή πηγή, 3) Κυλινδρικό πλαίσιο με πλακίδιο γραμμικής πόλωσης και γωνιομετρικό δίσκο 0...±180° με διαγραμμίσεις ανά 1° (προσοφθάλμιο πλαίσιο), 4) Κυλινδρικό πλαίσιο με πλακίδιο γραμμικής πόλωσης, 5) Κυλινδρικά δοχεία με διαφανή άκρα μήκους 20cm, 15cm και 10cm 6) Φιαλίδιο 50gr με φρουκτόζη (αριστερόστροφη) και φιαλίδιο 50gr με γλυκόζη D+ (δεξιόστροφη) σε κρυσταλλική μορφή, 6) Κεκλιμένη βάση στερέωσης του σκοτεινού θαλάμου ώστε να διευκολύνεται η παρατήρηση, 7) Καλαίσθητη πλαστική θήκη φύλαξης.

Με το σετ πραγματοποιούνται τρια πειράματα για μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός σε σχέση με το πάχος, τη συγκέντρωση και την ειδική στροφική ικανότητα του διαλύματος και πλήθος πειραμάτων για μέτρηση της γωνίας στροφής του πολωμένου φωτός σε σχέση με την συγκέντρωση. Η προσφερόμενη συσκευή επιτρέπει τη μελέτη του φαινομένου σε συνθήκες κανονικού φωτισμού. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-SPSET - Συσκευή μελέτης φασμάτων εκπομπής & απορρόφησης

Με την συσκευή αυτή μπορούμε να κάνουμε μελέτη φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Το σετ αποτελείται από: 1) Επιτραπέζιο φασματόμετρο φράγματος, 2) Τέσσερις λυχνίες αερίων (Ηλίου, Υδραργύρου, Υδρογόνου και Νέου) για την παραγωγή φασμάτων εκπομπής, 3) Τροφοδοτικό για την τροφοδσσία των λυχνιών που είναι εύχρηστο και ασφαλές και περιλαμβάνει φωτεινή πηγή, 4) Πέντε έγχρωμα φίλτρα (Κόκκινο, Πορτοκαλί, Κίτρινο, Πράσινο και Μπλέ) για την μελέτη φασμάτων απορρόφησης στο ορατό φώς, 5) Σειρά πέντε αλάτων (Νάτριο, Κάλιο, Στρόντιο, Βάριο και Χαλκό) για ανάλυση φάσματος φλόγας, 6) Λαβίδα χειρισμού των αλάτων με πέντα ανταλλακτικά σύρματα χρωμονικελίου Cr-Ni, 7) Διάφανο δοχείο για μελέτη φάσματος απορρόφησης διαλύματος χαλκού, 8) Ένα κρύσταλλο Ασβεστίτη σχήματος ρόμβου διαστάσεων περίπου 18x18x15 mm, 9) Ανθεκτικό βαλιτσάκι αποθήκευσης όλων των παραπάνω οργάνων και εξαρτημάτων εκτός του τροφοδοτικού, 10) Φυλλάδιο οδηγιών στα ελληνικά με πειράματα, ενδεικτικά αποτελέσματα και φύλλα εργασίας.


SE-251 - Συσκευή μέτρησης λόγου e/m ηλεκτρονίου

Η συσκευή προορίζεται για τη μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου. Έχει την δυνατότητα μέτρησης με ακρίβεια καλύτερη του 10%. Αποτελείται από έναν καθοδικό σωλήνα προσαρμοσμένο σε διαφανή σωλήνα και από κατάλληλη βάση η οποία εξασφαλίζει γωνία κλίσης 30°. Το εμπρόσθιο τμήμα του σωλήνα φέρει δίσκο με ορθογώνια διαγράμμιση και διαβαθμίσεις σε mm. Στη μία πλευρά της κεκλιμένης βάσης υπάρχουν μπόρνες 4 mm για την σύνδεση των τάσεων των πλακιδίων απόκλισης χ-χ' και ψ-ψ' καθώς και κομβίο εστίασης της δέσμης, ενώ στην άλλη πλευρά υπάρχουν μπόρνες 4 mm για την τροφοδοσία του νήματος και της τάσης ανόδου-καθόδου. Οι μπόρνες της υψηλής τάσης (ανόδου-καθόδου) είναι τύπου ασφαλείας, δηλ. κατάλληλες για χρήση με ακροδέκτες που καλύπτουν πλήρως τα μεταλλικά τους μέρη. Οι ακροδέκτες (μπόρνες) σύνδεσης προστατεύονται από εσφαλμένες συνδέσεις με διόδους zener. Συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών στα ελληνικά.


SE-3DSC - Εκπαιδευτικός 3D Scanner

Αυτός ο επιτραπέζιος σαρωτής χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας του τριγωνισμού με λέιζερ για να κάνει μια τρισδιάστατη (3D) σάρωση του αντικειμένου που βρίσκεται στο τραπέζι του. Ο σαρωτής βασίζεται στο open source project της BQ με την ονομασία Ciclop. Το λογισμικό Horus και MeshLab, τα οποία είναι ανοιχτού κώδικα (open source), που συνοδεύουν τον σαρωτή εγκαθίστανται σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Linux, Windows και Mac OS. Έχει μέγιστη ανάλυση 0.5 mm, όγκο αυτόματης σάρωσης (Φ)250x(Y)205 mm, εξάγει αρχεία με την χρήση του Horus και του Meshlab σε μορφές PLY, STL, OBJ, XYZ. Διαθέτει περιστρεφόμενη βάση για αντικείμενα μέχρι 3 Kg. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-3DPR - Εκπαιδευτικός 3D Printer

Αυτός ο επιτραπέζιος εκτυπωτής χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας Fused Filament Fabrication για την παραγωγή 3D αντικειμένων. Η κατασκευή του βασίζεται στο κιτ Ultimaker Original+. Σας δίνει ατελείωτη ελευθερία να πειραματιστείτε και να απολαύσετε αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα των αντικειμένων που θα σχεδιάσετε και να τα δείτε να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια σας. Τα λογισμικά σχεδίασης/δημιουργίας αντικειμένων FreeCAD και προετοιμασίας εκτύπωσης/slicing Cura είναι ανοιχτού κώδικα (open source) και εγκαθίστανται σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Linux, Windows, Mac OS. Έχει ωφέλιμο όγκο εκτύπωσης 210x210x205 mm, ταχύτητα εκτύπωσης 30 mm/1 - 330 mm/s, διάμετρο nozzle 0.4 mm και χρησιμοποιεί υλικά εκτύπωσης PLA, ABS, CPE. Διαθέτει ειδική προστασία έναντι της πρόσβασης στο εσωτερικό του εκτυπωτή για την ασφάλεια των μαθητών. Συνοδεύεται από νήμα PLA. Συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.


SE-UNO - Σετ Μικροελεγκτή

Το σετ περιλαμβάνει σε πλαστικό κουτί αποθήκευσης όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε κυκλώματα που θα σας διδάξουν πώς να διαβάζετε αισθητήρες, να εμφανίζετε πληροφορίες σε μια οθόνη LCD, να χρησιμοποιείτε κινητήρες και πολλά άλλα. Δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό ή τα ηλεκτρονικά για να χρησιμοποιήσετε αυτό το σετ. Συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και ασκήσεων στα Ελληνικά που σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα για το πώς να συνδέσετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που παρέχονται στο σετ για την εκτέλεση των ασκήσεων. Το σετ περιλαμβάνει: Arduino UNO, Τροφοδοτικό 12V DC 1A, καλώδιο τροφοδοσίας από μπαταρία, USB καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ, οθόνη LCD 2x16 χαρακτήρων, αισθητήρα κίνησης PIR, breadboard, κινητήρα DC, αντιστάσεις, πυκνωτές, διόδους, φωτοδιόδους, φωτοαντιστάσεις, τρανζίστορ, LED, RGB LED, αισθητήρα θερμοκρασίας, ποτενσιόμετρα, buzzer, μπουτόν επαφής, καλώδια διασύνδεσης.


SE-SBC3 - Σετ Η/Υ χαμηλού όγκου (Raspberry)

Η υπολογιστική μονάδα Raspberry Pi 3 model B σε μία πλακέτα, μικρών διαστάσεων, έχει φέρει επανάσταση στον χώρο της πληροφορικής και των αυτοματισμών. Το σετ μας του Single Board Computer περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήστε να το χρησιμοποιήσετε τόσο σε εφαρμογές πληροφορικής όσο και σε αυτοματισμούς. Το Raspberry Pi 3 model B είναι τοποθετημένο σε πλαστικό κουτί που έχει εύκολη πρόσβαση στη θύρα I/O (GPIO). Στην κάρτα microSD, χωρητικότητας 16 GB, είναι προεγκατεστημένο το λογισμικό αρχικής παραμετροποίησης NOOBS για εύκολη εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος από τον χρήστη. Για να ασχοληθείτε με εφαρμογές ηλεκτρονικής / αυτοματισμών το σετ μας περιλαμβάνει κιτ διασύνδεσης της κεντρικής μονάδας με πλακέτα επέκτασης (cobbler kit) καθώς και την πλακέτα επέκτασης (breadboard). Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό 5.1V/2.5A microUSB.


Λογισμικό

EnviΜετ Web View App

Η εφαρμογή EnviΜετ Web View App είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή (web application ή web app) η οποία είναι διαθέσιμη στους χρήστες της μέσω του Διαδικτύου (Internet) ή του ενδοδικτύου (Intranet) μιας εταιρίας / οργανισμού και ο χρήστης χρησιμοποιεί μόνο τον περιηγητή του (web browser) για να την χρησιμοποιήσει. Λαμβάνει μετεωρολογικές ή και άλλες μετρήσεις (π.χ. ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ποιότητας υδάτων, εργαστηριακές μετρήσεις κλπ.) σε πραγματικό χρόνο από μετρητικό σταθμό εξοπλισμένο με data logger που βρίσκεται στην ύπαιθρο ή αλλού, μέσω σύνδεσης διαδικτύου (internet connected datalloger). Οι μετρήσεις αυτές αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων της εφαρμογής, με όλα τα μετρούμενα μετεωρολογικά ή άλλα μεγέθη από τον σταθμό μέτρησης για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του. Η βάση δεδομένων της βασικής έκδοσης είναι της μορφής SQLite. Υπάρχει η δυνατότητα για βάση Microsoft SQL server ή MySQL ή PostgreSQL ή Oracle ανάλογα με την απαίτηση του πελάτη και τον όγκο των δεδομένων στην advanced έκδοση. Μέσω της εφαρμογής καθίσταται δυνατή η εμφάνιση των τιμών των μετρούμενων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο (real time), η λήψη των τιμών που έχουν συλλεγεί και αποθηκευθεί στην βάση δεδομένων, η δημιουργία γραφικών παραστάσεων της μεταβολής των μετρούμενων παραμέτρων την τελευταία ώρα και το τελευταίο 24ώρο. Η δυνατότητα αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email ή sms σε εγγεγραμμένους χρήστες για τα φαινόμενα υπερβάσεων ορίων τιμών που έχουμε προγραμματίσει (πχ. ειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα) υπάρχει μόνο στην advanced έκδοση. Η εφαρμογή είναι παραμετρική και τρέχει σε διακομιστή web server με εγκατεστημένη την php έκδοση >5.3 και την SQLite έκδοση >3.7. Συνεργάζεται με τις άλλες εφαρμογές μας της σειράς EnviΜετ (EnviΜετ Gateway και EnviΜετ Analysis App). Δείτε την εφαρμογή σε λειτουργία εδώ.


Analyzer

Το πρόγραμμα Analyzer είναι μία παραθυρική εφαρμογή (αυτόνομη ή δικτυακή), Ελληνικής κατασκευής, για τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10 και απευθύνεται σε χρήστες συστημάτων συλλογής πληροφοριών (data loggers ή υπολογιστές με κάρτες συλλογής δεδομένων D.A.C.) για την συλλογή μετρήσεων από αισθητήρες ή αναλυτές όπου είναι επιθυμητή η αποθήκευση των τιμών μέτρησης σε μία κεντρική βάση δεδομένων με δυνατότητες παρουσίασης, επεξεργασίας, στατιστικής ανάλυσης, δημιουργίας γραφικών παραστάσεων, εκτυπώσεων, απεικόνισης σε χάρτη κτλ. Το Analyzer έχει πληθώρα εφαρμογών στην μετεωρολογία, στην παραγωγή ενέργειας, στην παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (π.χ. ρύπανση, ποιότητα ατμόσφαιρας, ποιότητα υδάτων, εκπομπές παραγωγικών διαδικασιών), στην καταγραφή και επεξεργασία εργαστηριακών μετρήσεων, στον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών, κ.α.

Το πρόγραμμα Analyzer λαμβάνει μετεωρολογικές ή άλλες μετρήσεις (π.χ. ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ποιότητας υδάτων, εργαστηριακές μετρήσεις κλπ.) από μετρητικούς σταθμούς εξοπλισμένους με data loggers ή υπολογιστές με κάρτες D.A.C. που βρίσκονται στην ύπαιθρο ή αλλού, είτε μέσω μόντεμ είτε μέσω ευθείας σύνδεσης είτε από αρχεία ascii. Οι μετρήσεις αυτές αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων που δημιουργεί το ίδιο το πρόγραμμα, με όλα τα μετρούμενα μετεωρολογικά ή άλλα μεγέθη από όλους τους σταθμούς μέτρησης για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους. Η βάση δεδομένων είναι της μορφής mdb (microsoft access) για την αυτόνομη εφαρμογή ή Microsoft SQL server, MySQL, PostgreSQL ή Oracle για την δικτυακή εφαρμογή. Μέσω του προγράμματος Analyzer καθίσταται δυνατή η επεξεργασία των τιμών που έχουν συλλεγεί, η εκτέλεση στατιστικών αναλύσεων (π.χ. υπολογισμός μέσου όρου, μεγίστων, ελαχίστων, τυπικής απόκλισης, συσχέτιση, διάμεσων τιμών έτους, νιοστών εκατοστημορίων 98%, 99.9% κλπ.), συγκρίσεων τιμών ανά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, έτος και διαχρονικά) καθώς και η δημιουργία γραφικών παραστάσεων σε έναν ή δύο άξονες. Όλες οι παραπάνω αναφορές και γραφικές παραστάσεις μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή ή να εκτυπώνονται μέσω εκτυπωτή.

Υπάρχουν οι εξής εκδόσεις του προγράμματος: Analyzer, Analyzer Net και Analyzer Net SQL+. Διατίθενται ειδικά module για την επέκταση των δυνατοτήτων των βασικών εκδόσεων: WindPark, Meteo, AirQuality, Calibration, WebShow, Farming, MapVision, Aviation.