Τυπικές εφαρμογές των ανιχνευτών

της Evikon για τη μέτρηση των τοξικών και εκρηκτικών αερίων

Η Evikon MCI διαθέτει ένα ευρύ φάσμα συσκευών (αισθητήρες, εκπομπούς με αναλογικές και ψηφιακές εξόδους) για τη μέτρηση των τοξικών και εκρηκτικών αερίων. Διατίθενται ανιχνευτές για Αιθανόλη (Ethanol C2H5OH), Αιθυλένιο (Ethylene C2H4), Αιθυλενοξείδιο (Ethylene oxide C2H4O), Ακετυλένιο (Acetylene C2H2), Αλογονάνθρακες / Ψυκτικά μέσα (Halocarbon Refrigerants CFC/HFC/HFO), Αμμωνία (Ammonia NH3), Βουτάνιο (Butane C4H10), Διοξείδιο του άνθρακα (Carbon dioxide CO2), Διοξείδιο του αζώτου (Nitrogen dioxide NO2), Διοξείδιο του θείου (Sulfur dioxide SO2), Εξαφθοριούχο θείο (Sulfur hexafluoride SF6), Μεθάνιο (Methane CH4), Μονοξείδιο του άνθρακα (Carbon monoxide CO), Όζον (Ozone O3), Οξείδιο του αζώτου (Nitric oxide NO), Οξυγόνο (Oxygen O2), Προπάνιο (Propane C3H8), Πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds VOC), Σουλφίδιο του υδρογόνου (Hydrogen sulfide H2S), Υδρογόνο (Hydrogen H2), Χλώριο (Chlorine Cl2).

Για ανιχνευτές ψυκτικών μέσων (refrigerants) R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a, R-32, R-1234yf, R-1234ze(E) κλπ. επιλέξτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για Αλογονάνθρακες (CFC/HFC/HFO). Για ανιχνευτές υγραερίου (Liquefied petroleum gas - LPG) επιλέξτε τον κατάλληλο ανιχνευτή για Βουτάνιο (C4H10) ή το Προπάνιο (C3H8) ανάλογα την σύνθεση του LPG μίγματος.

Παραθέτουμε παρακάτω μερικές τυπικές εφαρμογές για τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Evikon MCI, σχετικά με αισθητήρες - εκπομπούς για ανίχνευση / μέτρηση τοξικών ή/και εκρηκτικών αερίων, που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Evikon MCI και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Evikon MCI.

Κατηγορία εφαρμογής:

Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων σε δημόσιους χώρους

Για να διατηρηθεί ένα άνετο και υγιές περιβάλλον για τους πελάτες και τους εργαζόμενους, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων σε δημόσιους χώρους όπως ξενοδοχεία, σχολεία και νηπιαγωγεία, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες και μουσεία, εμπορικά κέντρα, γραφεία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας του αέρα είναι το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η υγρασία του αέρα και η θερμοκρασία.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του CO2 για 0...10000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2613‑CO2, E2615‑CO2, E2228L, E2230.


Χώροι στάθμευσης & συνεργεία οχημάτων

Το ασφαλές περιβάλλον και ο οικονομικός εξαερισμός σε γκαράζ, κλειστούς χώρους στάθμευσης και συνεργεία οχημάτων, εξασφαλίζονται με τη μέτρηση των επιπέδων των καυσαερίων και τη λειτουργία του εξαερισμού με βάση τη συγκέντρωσή τους. Η ανίχνευση μονοξειδίου του άνθρακα CO είναι ζωτικής σημασίας για τα οχήματα που χρησιμοποιούν σαν καύσιμο την βενζίνη, το φυσικό αέριο και το προπάνιο. Τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου NO2 πρέπει να μετρούνται για οχήματα με κινητήρες ντήζελ. Στους χώρους αυτούς η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα CO2 μπορεί να παρακολουθείται ως γενικός δείκτης ποιότητας του αέρα.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του CO για 0...1000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2618‑CO, E2638‑CO, E2648‑CO.
του NO2 για 0...20 / 0...100 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2618‑NO2, E2638‑NO2, E2648‑NO2.
τ CO+NO2 ή του CO+CO2 συνιστώνται οι συσκευές E2660(R).
του CO2 για 0...10000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2618‑CO2, E2638‑CO2, E2648‑CO2.


Βιομηχανική & εμπορική ψύξη

Οι υδροφθοράνθρακες HFC, οι υδροφθοροολεφίνες HFO, η αμμωνία NH3 και το διοξείδιο του άνθρακα CO2 χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα σε βιομηχανικές, εμπορικές (supermarkets, κρεωπολεία, καταστήματα τροφίμων κ.α.) ψυκτικές εγκαταστάσεις, σε οχήματα με ψυκτικούς θαλάμους και σε παγοδρόμια. Οι φθοριωμένοι υδρογονάνθρακες (HFC, HFO) χρησιμοποιούνται επίσης σε συστήματα κλιματισμού. Η διαρροή του ψυκτικού μέσου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις εγκαταστάσεις και να οδηγήσει σε απώλειες αποθηκευμένων προϊόντων. Επιπλέον, η παρακολούθηση του επιπέδου αμμωνίας αποτελεί μέτρο ασφάλειας, δεδομένου ότι η αμμωνία είναι τοξική και διαβρωτική.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
της αμμωνίας NH3 για 0...1000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑NH3, E2618‑NH3, E2638‑NH3.
του διοξειδίου του άνθρακα CO2 για 0...10000 / 0...50000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CO2, E2618‑CO2, E2638‑CO2.
των αλογονανθράκων ψυκτικών μέσων (HFC, HFO) για 0...50% LEL / 0...1000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑HFC, E2618‑HFC, E2638‑HFC.


Κλιματισμός

Οι υδροφθοράνθρακες HFC και οι υδροφθοροολεφίνες HFO χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα στα συστήματα κλιματισμού σε ξενοδοχεία και σε άλλους δημόσιους χώρους.

Οι υδροφθοροολεφίνες HFO γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς λόγω του χαμηλού τους GWP (Global Warming Potential). Από την άλλη πλευρά, είναι πιο εύφλεκτοι από τα ψυκτικά μέσα HFC και ταξινομούνται στην ομάδα A2L.

Οι διαρροές πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να αποφεύγονται οι αναφλέξεις και η πρόκληση ζημιών στις συσκευές κλιματισμού ή στους χώρους τοποθέτησης αυτών.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
των HFC για 0...50% LEL συνιστώνται οι συσκευές E2613‑HFC, E2615‑HFC.


Ωρίμανση φρούτων

Το αιθυλένιο C2H4 χρησιμοποιείται για την επιτάχυνση της ωρίμανσης των φρούτων. Η διατήρηση ενός απαιτούμενου επιπέδου αιθυλενίου στα δωμάτια ωριμάνσεως συμβάλλει στον έλεγχο της διαδικασίας ωρίμανσης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε σχετική υγρασία (RH) στα δωμάτια ωριμάνσεως συμβάλλει στην παράταση της διάρκειας ζωής.

Δεδομένου ότι διαδικασία της ωρίμανσης φρούτων παράγει διοξείδιο του άνθρακα CO2 που επιβραδύνει τη διαδικασία, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί το επίπεδο CO2 κάτω από 5000 ppm για να επιταχυνθεί η ωρίμανση.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του αιθυλένιου C2H4 για 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑C2H4, E2618‑C2H4, E2638‑C2H4.
του διοξειδίου του άνθρακα CO2 για 0...10000 / 0...50000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CO2, E2618‑CO2, E2638‑CO2.


Αποθήκευση φρούτων

Για να παραταθεί η διάρκεια ζωής των φρούτων, είναι σημαντικό να διατηρείτε τη θερμοκρασία και την υγρασία στον χώρο αποθήκευσης σε ένα βέλτιστο επίπεδο. Καθώς τα φρούτα παράγουν αιθυλένιο C2H4 το οποίο επιταχύνει την ωρίμανση, τα επίπεδα C2H4 θα πρέπει να διατηρούνται χαμηλά στους αποθηκευτικούς χώρους για να αποφευχθεί η υπερβολική ωρίμανση των φρούτων.

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι διοξείδιο του άνθρακα CO2 σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβραδύνει την ωρίμανση και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των φρούτων κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του αιθυλένιου C2H4 για 0...10 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑C2H4, E2618‑C2H4, E2638‑C2H4.
του διοξειδίου του άνθρακα CO2 για για 0...10% / 0...20% / 0...100% συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CO2, E2618‑CO2, E2638‑CO2.


Θερμοκήπια

Το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα, η θερμοκρασία του αέρα και η υγρασία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την καλλιέργεια φυτών σε θερμοκήπια. Το διοξείδιο του άνθρακα CO2 είναι ένα από τα βασικά συστατικά για τη φωτοσύνθεση.

Τόσο οι υπερβολικά χαμηλές όσο και οι υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις CO2 επηρεάζουν αρνητικά την καλλιέργεια.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του διοξειδίου του άνθρακα CO2 για 0...10000 / 0...50000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CO2, E2618‑CO2, E2638‑CO2.


Φάρμες ζώων & πουλερικών

Το μεθάνιο CH4 (ένα από τα μείζοντα αέρια θερμοκηπίου) είναι αποτέλεσμα της εντερικής ζύμωσης σε μηρυκαστικά ζώα όπως τα βοοειδή, τα πρόβατα, οι κατσίκες κλπ. Εκπέμπεται επίσης από την κοπριά κατά την αποθήκευση ή την επεξεργασία.

Η αμμωνία NH3 παράγεται με την μικροβιακή αποικοδόμηση του ουρικού οξέος στα ζωικά απόβλητα αλλά χρησιμοποιείται επίσης στην κατασκευή λιπασμάτων. Τα υψηλά επίπεδα αμμωνίας μειώνουν την παραγωγή αυγών, τη διατροφική αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη των πουλερικών. Η σχετική υγρασία συμβάλλει στο σχηματισμό NH3 στις φάρμες πουλερικών και βοοειδών.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του μεθανίου CH4 για 0...100% LEL συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CH4, E2618‑CH4, E2638‑CH4.
της αμμωνίας NH3 για 0...1000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑NH3, E2618‑NH3, E2638‑NH3.


Λεβητοστάσια

Το εξαιρετικά τοξικό μονοξείδιο του άνθρακα CO παράγεται από τη μερική οξείδωση των ενώσεων που περιέχουν άνθρακα και σχηματίζεται όταν δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα CO2, π.χ. όταν χειρίζεστε μια σόμπα ή μια μηχανή εσωτερικής καύσης σε κλειστό χώρο. Οι διαρροές αερίων καυσίμων (μεθανίου, υγραερίου) πρέπει να εντοπίζονται νωρίς για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης. Καθώς στα λεβητοστάσια το οξυγόνο καταναλώνεται για την καύση, συνιστάται να παρακολουθείται το επίπεδό του στον αέρα που εισπνέεται για να αποφεύγεται η ανεπάρκεια αυτού ώστε να εξασφαλίζεται ένα υγιές περιβάλλον για το προσωπικό.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του μονοξείδιου του άνθρακα CO για 0...1000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2610‑CO, E2630‑CO.
του μεθανίου CH4 για 0...100% LEL συνιστώνται οι συσκευές E2610‑LEL, E2630‑LEL.
του LPG για 0...100% LEL συνιστώνται οι συσκευές E2610‑LEL, E2630‑LEL.
των LPG+CO ή CH4+CO συνιστώνται οι συσκευές της σειράς E2632.
της ανεπάρκειας οξυγόνου O2 για 0...25% vol συνιστώνται οι συσκευές E2608‑O2, E2618‑O2, E2638‑O2, E2648‑O2.


Αίθουσες φόρτισης μπαταριών

Για λόγους ασφαλείας πρέπει να παρακολουθούνται οι χώροι εγκαταστάσεων μπαταριών (battery back-up) ή συστοιχείων UPS που χρησιοποιούνται σαν εφεδρικά συστήματα ενέργειας για διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα ή υπολογιστικά κέντρα δεδομένων (Data Centers).

Καθώς οι μπαταρίες μολύβδου - οξέος φορτίζονται, παράγεται αέριο υδρογόνο H2, το οποίο μπορεί συσσωρευθεί και να φθάσει σε επικίνδυνα εύφλεκτα επίπεδα σε κλειστούς χώρους.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του υδρογόνου H2 για 0...100% LEL συνιστώνται οι συσκευές E2608‑LEL, E2610‑LEL, E2618‑LEL, E2630‑LEL, E2638‑LEL, E2648‑LEL, E2658‑LEL.


Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

Το διοξείδιο του άνθρακα CO2, το διοξείδιο του θείου SO2 και το όζον O3 χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των τροφίμων. Το διοξείδιο του άνθρακα CO2 είναι ένα παραπροϊόν της ζύμωσης και χρησιμοποιείται επίσης για την ενανθράκωση. Απαιτούνται βέλτιστα επίπεδα RH και θερμοκρασίας για την επεξεργασία και την αποθήκευση των τροφίμων. Η μέτρηση της στάθμης είναι απαραίτητη για την επεξεργασία υγρών.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του διοξείδιου του θείου SO2 για 0...50 / 0...2000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑SO2, E2618‑SO2, E2638‑SO2.
του όζοντος O3 για 0...5 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑O3, E2618‑O3, E2638‑O3.
του διοξειδίου του άνθρακα CO2 για 0...10000 / 0...50000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CO2, E2618‑CO2, E2638‑CO2.


Μεταλλουργία

Το τοξικό και εύφλεκτο μονοξείδιο του άνθρακα CO είναι ένα ενδιάμεσο παράγωγο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ελλάτωσης της περιεκτικότητας μετάλλων από μεταλλεύματα. Το ακετυλένιο C2H2 χρησιμοποιείται για την κοπή, συγκόλληση και θερμική επεξεργασία των μετάλλων και άλλων υλικών. Το διοξείδιο του άνθρακα CO2, μονοξείδιο του άνθρακα CO, τα οξείδια του αζώτου NO2, το όζον O3 μπορούν να δημιουργηθούν κατά τη συγκόλληση. Το διοξείδιο του άνθρακα CO2 και τα αδρανή αέρια που χρησιμοποιούνται για τη θωράκιση ενδέχεται να μετατοπίσουν το οξυγόνο O2 στον αέρα που εισπνέεται, οδηγώντας σε ασφυξία. Το επίπεδο οξυγόνου O2 στον αέρα του περιβάλλοντος που εισπνέεται θα πρέπει να παρακολουθείται για να αποφεύγεται η ασφυξία. Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση ευρείας κλίμακας θερμοκρασιών σε βιομηχανικούς κλιβάνους.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
του ακετυλένιου C2H2 για 0...100% LEL συνιστώνται οι συσκευές E2608‑C2H4, E2618‑C2H4, E2638‑C2H4, E2648‑C2H4, E2658‑C2H4.
του διοξειδίου του άνθρακα CO2 για 0...10000 / 0...50000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CO2, E2618‑CO2, E2638‑CO2, E2648‑CO2, E2658‑CO2.
του μονοξείδιου του άνθρακα CO για 0...1000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CO, E2618‑CO, E2638‑CO, E2648‑CO, E2658‑CO.
του διοξειδίου του αζώτου NO2 για 0...20 / 0...100 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑NO2, E2618‑NO2, E2638‑NO2, E2648‑NO2, E2658‑NO2.
της ανεπάρκειας οξυγόνου O2 για 0...25% vol συνιστώνται οι συσκευές E2608‑O2, E2618‑O2, E2638‑O2, E2648‑O2, E2658‑O2.
του όζοντος O3 για 0...5 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑O3, E2618‑O3, E2638‑O3.


Χημική, Φαρμακευτική, Πολυμερών βιομηχανία

Η χημική, φαρμακευτική και πολυμερών βιομηχανία χειρίζεται μια ποικιλία τοξικών και εύφλεκτων αερίων. Η παρακολούθηση των διαρροών είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την αποφυγή απωλειών, καταστροφών. Μεταξύ των πλέον παραγόμενων και προς κατανάλωση αερίων είναι η αμμωνία NH3, το αιθυλένιο C2H4 και το αιθυλενοξείδιο C2H4O. Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας είναι σημαντική για την πρόληψη ατυχημάτων και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
της αμμωνίας NH3 για 0...1000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑NH3, E2618‑NH3, E2638‑NH3, E2648‑NH3, E2658‑NH3.
αιθυλένιου C2H4 για 0...10 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑C2H4, E2618‑C2H4, E2638‑C2H4, E2648‑C2H4, E2658‑C2H4.
του αιθυλενοξείδιου C2H4O για 0...20 / 0...100 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑LEL, E2618‑LEL, E2638‑LEL, E2648‑LEL, E2658‑LEL.


Επεξεργασία λυμάτων & νερού

Η επεξεργασία λυμάτων δημιουργεί και χρησιμοποιεί μια σειρά αδρανών, τοξικών και εύφλεκτων αερίων, τα οποία μπορούν να συσσωρευτούν σε κλειστούς χώρους και να θέσουν σε κίνδυνο το προσωπικό του εργοστασίου. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διανομής πόσιμου νερού.

Για την ανίχνευση / μέτρηση:
της αμμωνίας NH3 για 0...1000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑NH3, E2618‑NH3, E2638‑NH3, E2648‑NH3, E2658‑NH3.
του χλωρίου Cl2 για 0...10 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑CL2, E2618‑CL2, E2638‑CL2, E2648‑CL2.
του σουλφίδιου του υδρογόνου H2S για 0...100 / 0...2000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑H2S, E2618‑H2S, E2638‑H2S, E2648‑H2S.
του μεθανίου CH4 για 0...100% LEL συνιστώνται οι συσκευές E2608‑C2H4, E2618‑C2H4, E2638‑C2H4, E2648‑C2H4.
της ανεπάρκειας οξυγόνου O2 για 0...25% vol συνιστώνται οι συσκευές E2608‑O2, E2618‑O2, E2638‑O2, E2648‑O2.
του όζοντος O3 για 0...5 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑O3, E2618‑O3, E2638‑O3, E2648‑O3.
του διοξειδίου του θείου SO2 για 0...50 / 0...2000 ppm συνιστώνται οι συσκευές E2608‑SO2, E2618‑SO2, E2638‑SO2, E2648‑SO2.


Επιλέγω Evikon για άμεση ανίχνευση τοξικών και εκρηκτικών αερίων