Αισθητήρες - Εκπομποί

για ανίχνευση & μέτρηση τοξικών και εκρηκτικών αερίων

Οι ανιχνευτές αερίων, για τα τοξικά και εκρηκτικά αέρια, ανάλογα με το αέριο χρησιμοποιούν διάφορους αισθητήρες (ή ηλεκτροχημικούς ή καταλυτικούς Pellistors ή ημιαγωγών ή Nondispersive infrared - NDIR ή Photo Ionization Detector - PID).

Επίσης διατίθενται τύποι ανιχνευτών με διάφορα χαρακτηριστικά όπως εξόδους (αναλογικές 0-10 V / 4-20 mA, ρελέ, RS485 Modbus RTU), οπτικό ή/και ακουστικό συναγερμό, δυνατότητα ανίχνευσης δύο αερίων με τον ίδιο ανιχνευτή, υλικό περιβλήματος (ABS, AI), βαθμό στεγανότητας (IP66, IP65, IP20), με ενσωματωμένη οθόνη ένδειξης LCD, με πιστοποίηση ATEX Zones 2 και 22, με κομβίο αυτοελέγχου (Self test button), με δυνατότητα για απομακρυσμένο αισθητήριο κλπ.

Τύποι Ανιχνευτών: E2608 (Ανιχνευτής - Εκπομπός), E2610 (Ανιχνευτής), E2611 (Ανιχνευτής - Εκπομπός), E2613 (Ανιχνευτής), E2615 (Εκπομπός), E2618 (Εκπομπός), E2630 (Ανιχνευτής), E2632 (Ανιχνευτής), E2638 (Ανιχνευτής - Εκπομπός), E2648 (Ανιχνευτής - Εκπομπός), E2658 (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX), E2660 (Εκπομπός). Δείτε το φυλλάδιο με τα χαρακτηριστικά τους.

Το επιτρεπτό όριο έκθεσης (permissible exposure limit - PEL) για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες (Οδηγία 2000/39/ΕΚ) δίνεται τόσο για τον χρονικά σταθμισμένο μέσο όρο (time-weighted average - TWA) αλλά και για το όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης (short-term exposure limits - STEL) παρακάτω ανά αέριο όταν αυτό εμπίπτει στην οδηγία 2000/39/ΕΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσια με το Π.Δ 338/01 (ΦΕΚ 227/Α/9.10.01).

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Evikon MCI, σχετικά με αισθητήρες - εκπομπούς για ανίχνευση / μέτρηση τοξικών ή/και εκρηκτικών αερίων, που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Evikon MCI και τον κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε τον κατάλογο προϊόντων της Evikon MCI.

Τύπος αερίου προς ανίχνευση & μέτρηση:


ΣΗΜ: Για ανιχνευτές ψυκτικών μέσων (refrigerants) R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a, R-32, R-1234yf, R-1234ze(E) κλπ. δείτε το Αλογονάνθρακες - CFC/HFC/HFO. Για ανιχνευτές υγραερίου (Liquefied petroleum gas - LPG) δείτε το Βουτάνιο - C4H10 ή το Προπάνιο - C3H8 ανάλογα την σύνθεση του LPG μίγματος.

Αιθανόλη - Ethanol C2H5OH

Πτητικό, εύφλεκτο, άχρωμο με ελαφρά χημική οσμή. Ελαφρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 0,789 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 3,3% vol. Όριο έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2000/39/ΕΚ): 15 λεπτά STEL 1000 ppm.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-PID (Ανιχνευτής - Εκπομπός με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 / 0...30 ppm), E2608-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...1000 ppm), E2610-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2611-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2618-PID (Εκπομπός με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 ppm ή 0...300 ppm), E2618-VOC (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2630-VOC (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2638-PID (Ανιχνευτής - Εκπομπός με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 ή 0...300 ppm), E2638-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2648-PID (Ανιχνευτής - Εκπομπός με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 ppm ή 0...300 ppm), E2648-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2658-PID (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 ppm ή 0...300 ppm), E2658-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Αιθυλένιο - Ethylene C2H4

Άχρωμο εύφλεκτο αέριο με μια ελαφρά "γλυκιά και μοσχάτη" οσμή όταν είναι καθαρό. Ικανό να προκαλέσει ασφυξία και έχει υπνωτική επίδραση σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Το αιθυλένιο χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία και η παγκόσμια παραγωγή του υπερβαίνει εκείνη οποιασδήποτε άλλης οργανικής ένωσης. Το αιθυλένιο είναι επίσης μια σημαντική φυσική φυτική ορμόνη που χρησιμοποιείται στη γεωργία για να προκαλέσει την ωρίμανση των καρπών. Η πυκνότητα του αιθυλενίου είναι 0,97 της πυκνότητας του αέρα. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 2,7% vol.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-C2H4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm), E2618-C2H4 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm), E2638-C2H4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm), E2648-C2H4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm), E2658-C2H4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 / 0...200 / 0...1500 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Αιθυλενοξείδιο - Ethylene oxide C2H4O

Το αιθυλενοξείδιο (επίσημα ονομάζεται οξιράνιο, αλλά επίσης αποκαλείται εποξυαιθάνιο, οξείδιο του διμεθυλενίου, οξακυκλοπροπάνιο, 1,2-εποξυ αιθάνιο) είναι ένα άχρωμο αέριο (σημείο βρασμού 10,7 °C) με οσμή παρόμοια του αιθέρα. Δημιουργεί εύφλεκτα μίγματα με τον αέρα στην περιοχή από 3 ... 100% EtO. Πρόκειται για ένα αργό δηλητήριο με καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο, ερεθιστικό και αναισθητικό αποτέλεσμα. Το αιθυλενοξείδιο είναι μία από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη χημική παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Χρησιμοποιείται επίσης ως αποστειρωτικό για ιατρικά εργαλεία και συσκευές. Η πυκνότητα του αιθυλενοξειδίου είναι 1,52 της πυκνότητας του αέρα. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 3% vol. Το σημείο ανάφλεξης είναι -20 °C. Ca TWA <0,1 ppm (0,18 mg/m3) C 5 ppm (9 mg/m3) [10 λεπτά/ημέρα] (NIOSH).

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-ETO (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...100 ppm), E2618-ETO (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...100 ppm), E2638-ETO (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...100 ppm), E2648-ETO (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...100 ppm), E2658-ETO (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...100 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Ακετυλένιο - Acetylene C2H2

Άχρωμο αναφλέξιμο αέριο το οποίο σε καθαρή μορφή είναι άοσμο, αλλά μπορεί να μυρίζει άσχημα λόγω ακαθαρσιών. Πιο ελαφρύ από τον αέρα με πυκνότητα 1,097 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 2,5% vol.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2610-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2611-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2618-LEL (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2630-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2638-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2648-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL), E2658-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL).

Δείτε το φυλλάδιο

Αλογονάνθρακες (Ψυκτικά μέσα) - Halocarbon Refrigerants CFC/HFC/HFO

Οι αλογονάνθρακες είναι χημικά προϊόντα τα οποία παράγονται ως πτητικά παράγωγα του μεθανίου, αιθανίου, προπανίου και χρησιμοποιούνται σαν ψυκτικά μέσα σε κλιματιστικά.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-HFC (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...1000 ppm των CFC, HFC και HFO), E2611-HFC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...1000 ppm των R-12, R-123, R-125, R-134a, R-143, R-22, R-404a, R-407c, R-410a), E2613-HFC (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...50% LFL A2L ψυκτικά μέσα), E2615-HFC (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...50% LFL A2L ψυκτικών μέσων R-32, R-1234yf, R-1234ze(E) κλπ), E2618-HFC (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή αισθητήρα NDIR για 0...1000 ppm των CFC, HFC και HFO ), E2638-HFC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή αισθητήρα NDIR για 0...1000 ppm των CFC, HFC και HFO ), E2648-HFC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή αισθητήρα NDIR για 0...1000 ppm των CFC, HFC και HFO ), E2658-HFC (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού ή αισθητήρα NDIR για 0...1000 ppm των CFC, HFC και HFO).

Δείτε το φυλλάδιο

Αμμωνία - Ammonia NH3

Άχρωμο καύσιμο τοξικό αέριο με χαρακτηριστική δυνατή οσμή. Ελαφρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 0,73 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 15% vol. Όρια έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2000/39/ΕΚ): 8 ώρες TWA 20 ppm (14 mg/m3), 15 λεπτά STEL 50 ppm (36 mg/m3).

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-NH3-E (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm), E2608-NH3-S (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100 / 0...1000 ppm), E2610-NH3 (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...300 ppm), E2611-NH3 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...1000 ppm), E2613-NH3 (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100 / 0...300 ppm), E2615-NH3 (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100 / 0...300 ppm), E2618-NH3-E (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm), E2618-NH3-S (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100 / 0...1000 ppm), E2630-NH3 (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...500 ppm), E2638-NH3-E (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm), E2638-NH3-S (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...1000 ppm), E2648-NH3-E (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm), E2648-NH3-S (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...1000 ppm), E2658-NH3-E (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...300 / 0...1000 ppm), E2658-NH3-S (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...1000 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Βουτάνιο - Butane C4H10

Άχρωμο, εύφλεκτο, τοξικό, που εύκολα υγροποιείται. Βαρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 2,48 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 1,8 %vol. Όρια έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2000/39/ΕΚ): 8 ώρες TWA 600 ppm, 15 λεπτά STEL 750 ppm.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2610-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2611-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2618-LEL (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2630-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2638-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2648-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL), E2658-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL).

Δείτε το φυλλάδιο

Διοξείδιο του άνθρακα - Carbon dioxide CO2

Άχρωμο άοσμο αέριο ικανό να προκαλέσει ασφυξία. Βαρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 1,98 kg/m3. Όριο έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2000/39/ΕΚ): 8 ώρες TWA 5000 ppm (9000 mg/m3).

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2228L (καταγραφικό θερμοκρασίας, υγρασίας και CO2), E2230 (Ασύρματο καταγραφικό θερμοκρασίας περιβάλλοντος, σχετικής υγρασίας και CO2 με οθόνη), E2608-CO2-10K (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα NDIR για 0...10000 ppm), E2608-CO2-50K (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα NDIR για 0...50000 ppm), E2618-CO2-10K (Εκπομπός με αισθητήρα NDIR για 0...10000 ppm), E2618-CO2-50K (Εκπομπός με αισθητήρα NDIR για 0...50000 ppm), E2638-CO2-10K (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα NDIR για 0...10000 ppm), E2638-CO2-50K (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα NDIR για 0...50000 ppm), E2648-CO2-10K (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα NDIR για 0...10000 ppm), E2648-CO2-50K (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα NDIR για 0...50000 ppm), E2658-CO2-10K (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα NDIR για 0...10000 ppm), E2658-CO2-50K (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα NDIR για 0...50000 ppm), E2660-CO-CO2 (Εκπομπός για CO 0...300 ppm και για CO2 0...10000 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Διοξείδιο του αζώτου - Nitrogen dioxide NO2

Το αέριο έχει χρώμα κοκκινωπό-καστανό, είναι τοξικό και έχει χαρακτηριστική αιχμηρή οσμή. Είναι ένας σημαντικός ατμοσφαιρικός ρύπος. Βαρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 3,394 kg/m3. Όριο έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2000/39/ΕΚ): 15 mins STEL 1 ppm.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-NO2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...200 ppm), E2613-NO2 (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...1 / 0...5 ppm), E2615-NO2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...1 / 0...5 ppm), E2618-NO2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...200 ppm), E2630-NO2 (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 ppm), E2638-NO2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...200 ppm), E2648-NO2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...200 ppm), E2658-NO2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 / 0...200 ppm), E2660-CO-NO2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικούς αισθητήρες για CO 0...1000 ppm και για NO2 0...20 / 0...100 ppm), E2660R-CO-NO2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικούς αισθητήρες για CO 0...1000 ppm και για NO2 0...20 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Διοξείδιο του θείου - Sulfur dioxide SO2

Άχρωμο τοξικό αέριο με έντονη, ερεθιστική και σάπια μυρωδιά. Τοξικό όταν εισπνέεται. Περίπου δύο φορές βαρύτερο από τον αέρα (ποσοστό πυκνότητας 2,2:1). Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων και στην οινοποιϊα ως συντηρητικό (E220) καθώς και στη χημική βιομηχανία κυρίως ως πρόδρομο του θειικού οξέος. Λόγω των μειωτικών ιδιοτήτων του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας λεύκανσης για ευαίσθητα υλικά. Επιτρεπτά όρια έκθεσης (OSHA PEL): 5 ppm (13 mg/m3) 15 λεπτά STEL, 2 ppm (5 mg/m3) 8 ώρες TWA.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-SO2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...50 / 0...2000 ppm), E2613-SO2 (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...5 / 0...25 ppm), E2615-SO2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...5 / 0...25 ppm), E2618-SO2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...50 / 0...2000 ppm), E2638-SO2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 ppm), E2648-SO2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...20 ppm), E2658-SO2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...50 / 0...2000 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Εξαφθοριούχο θείο - Sulfur hexafluoride SF6

Άχρωμο, άοσμο, μη εύφλεκτο, μη τοξικό αέριο, πέντε φορές βαρύτερο από τον αέρα. Το εξαφθοριούχο θείο έχει εξαιρετικές διηλεκτρικές ιδιότητες σχεδόν τρεις φορές καλύτερες από τον αέρα και το άζωτο. Λειτουργεί καλά ως αποσβεστήρας τόξων (arc quencher) σε ασφαλειοδιακόπτες και αυτόματους διακόπτες φορτίων σε ηλεκτρικά κυκλώματα. Ωστόσο, το SF6 είναι το πιο γνωστό δραστικό αέριο θερμοκηπίου. Είναι 23.900 φορές πιο αποτελεσματικό από το διοξείδιο του άνθρακα στην παγίδευση υπέρυθρης ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα. Επιτρεπόμενο όριο έκθεσης OSHA: γενική Βιομηχανία 1000 ppm (6000 mg/m3), κατασκευαστική βιομηχανία 1000 ppm (6000 mg/m3) TWA. Επιδράσεις στην υγεία: φαινόμενη χαμηλή τοξικότητα (HE19), ασφυξία (HE17).

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2638-SF6 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα NDIR διπλής δέσμης για 0...1000 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Μεθάνιο - Methane CH4

Άχρωμο, άοσμο μη τοξικό και εύφλεκτο αέριο. Ελαφρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα στους 25 °C 0,656 kg/m3 και στους 0 °C 0,716 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 5% vol.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-CH4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2608-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2610-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2611-CH4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2611-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2618-CH4 (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2618-LEL (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2630-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2638-CH4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2638-CH4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL), E2638-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2648-CH4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL), E2648-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL), E2658-CH4 (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL), E2658-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL).

Δείτε το φυλλάδιο

Μονοξείδιο του άνθρακα - Carbon monoxide CO

Άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο το οποίο είναι τοξικό για τον άνθρωπο σε συγκεντρώσεις πάνω από περίπου 35 ppm. Ελαφρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα στους 0 °C 1,250 kg/m3 και στους 25 °C 1,145 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 12,5% vol. Όρια έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2000/39/ΕΚ): 8 ώρες TWA 20 ppm (23 mg/m3), 15 λεπτά STEL 100 ppm (115 mg/m3).

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-CO (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...1000 ppm), E2610-CO (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...200 / 0...1000 ppm), E2613-CO (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...500 ppm), E2615-CO (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...500 ppm), E2618-CO (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...1000 ppm), E2630-CO (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...200 / 0...1000 ppm), E2638-CO (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...1000 ppm), E2648-CO (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...1000 ppm), E2658-CO (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...1000 ppm), E2660-CO-CO2 (Εκπομπός για CO 0...300 ppm και για CO2 0...10000 ppm), E2660R-CO-NO2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικούς αισθητήρες για CO 0...1000 ppm και για NO2 0...20 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Όζον - Ozone O3

Αέριο χρώματος ανοιχτού γαλάζιου με χαρακτηριστική πικρή οσμή. Βαρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 2,14 kg/m3. Όρια έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2000/39 / ΕΚ): 8 ώρες TWA 0,05...0,2 ppm ανάλογα με την εργασία.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-O3 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...5 ppm), E2613-O3 (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 ppm), E2615-O3 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 ppm), E2618-O3 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...5 ppm), E2638-O3 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...5 ppm), E2648-O3 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...5 ppm), E2658-O3 (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...5 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Οξείδιο του αζώτου - Nitric oxide NO

Άχρωμο αέριο, σχετικά αδιάλυτο στο νερό, πρακτικά της ίδιας πυκνότητας με τον αέρα (λόγος πυκνότητας ΝΟ-αέρα 1,03:1). Το καθαρό NO είναι άοσμο, αλλά στον αέρα οξειδώνεται σε ΝΟ2 το οποίο έχει πικρή οσμή. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και τα μάτια, ενώ σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει οίδημα πνευμόνων και θάνατο. Όρια έκθεσης για την υγεία: 8 ώρες TWA 25 ppm (Οδηγία 91/322/ΕΟΚ), IDLH 100 ppm (NIOSH).

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-NO (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...250 ppm), E2618-NO (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...250 ppm), E2638-NO (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...250 ppm), E2648-NO (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...250 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Οξυγόνο - Oxygen O2

Άχρωμο και άοσμο αέριο. Η έλλειψη οξυγόνου είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία. Το οξυγόνο είναι 1,1 φορές βαρύτερο από τον αέρα.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-O2 (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2608-O2-L (Ανιχνευτής με οπτικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2613-O2 (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2615-O2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2618-O2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2618-O2-L (Εκπομπός με οπτικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2638-O2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2638-O2-L (Ανιχνευτής - Εκπομπός με οπτικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2648-O2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2648-O2-L (Ανιχνευτής - Εκπομπός με οπτικό αισθητήρα για 0...25 %vol), E2658-O2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...25 %vol).

Δείτε το φυλλάδιο

Προπάνιο - Propane C3H8

Άχρωμος αέριος υδρογονάνθρακας που εύκολα υγροποιείται. Βαρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 1,8580 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 2,1% vol.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2610-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2611-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2618-LEL (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2630-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2638-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2648-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL), E2658-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL).

Δείτε το φυλλάδιο

Πτητικές οργανικές ενώσεις - Volatile Organic Compounds VOC

Άχρωμος αέριος υδρογονάνθρακας που εύκολα υγροποιείται. Βαρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 1,8580 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 2,1% vol.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-PID (Ανιχνευτής - Εκπομπός με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 / 0...30 ppm), E2608-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...1000 ppm), E2610-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2611-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2618-PID (Εκπομπός με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 ppm ή 0...300 ppm), E2618-VOC (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2630-VOC (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2638-PID (Ανιχνευτής - Εκπομπός με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 ή 0...300 ppm), E2638-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2648-PID (Ανιχνευτής - Εκπομπός με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 ppm ή 0...300 ppm), E2648-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm), E2658-PID (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με Photo Ionization αισθητήρα για 0...50 ppm ή 0...300 ppm), E2658-VOC (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL ή 0...100 / 0...1000 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Σουλφίδιο του υδρογόνου - Hydrogen sulfide H2S

Άχρωμο αέριο με την άσχημη χαρακτηριστική οσμή των σάπιων αυγών. Είναι τοξικό, διαβρωτικό, εύφλεκτο και εκρηκτικό. Βαρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 1,411 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 4% vol. Όρια έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2000/39 / ΕΚ): 8 ώρες TWA 5 ppm (7 mg/m3), 15 λεπτά STEL 10 ppm (14 mg/m3).

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-H2S (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...1000 ppm), E2613-H2S (Ανιχνευτής με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 / 0...50 ppm), E2615-H2S (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 / 0...50 ppm), E2618-H2S (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...2000 ppm), E2638-H2S (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...2000 ppm), E2648-H2S (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...2000 ppm), E2658-H2S (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...100 / 0...2000 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Υδρογόνο - Hydrogen H2

Άχρωμο, εύφλεκτο, άοσμο αέριο το οποίο δημιουργεί άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς και εκρήξεων όταν οι συγκεντρώσεις αυτού υπερβαίνουν το 4%. Ελαφρύτερο από τον αέρα με πυκνότητα 0,0899 kg/m3. Κατώτερο όριο έκρηξης (LEL) 4% vol.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2610-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2611-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2618-LEL (Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2630-LEL (Ανιχνευτής με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2638-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού για 0...100% LEL), E2648-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL), E2658-LEL (Ανιχνευτής - Εκπομπός ATEX με αισθητήρα ημιαγωγού ή pellistor για 0...100% LEL).

Δείτε το φυλλάδιο

Χλώριο - Chlorine Cl2

Κίτρινο-πράσινο δηλητηριώδες αέριο με χαρακτηριστική πικρή και ερεθιστική οσμή. Εξαιρετικά βαρύτερο από τον αέρα (λόγος πυκνότητας 1:2,4). Όριο έκθεσης για την υγεία (Οδηγία 2006/15 / ΕΚ): 15 λεπτά STEL 0,5 ppm.

Διατίθενται οι τύποι ανιχνευτών: E2608-Cl2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 ppm), E2618-Cl2 (Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 ppm), E2638-Cl2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 ppm), E2648-CL2 (Ανιχνευτής - Εκπομπός με ηλεκτροχημικό αισθητήρα για 0...10 ppm).

Δείτε το φυλλάδιο

Επιλέγω Evikon για άμεση ανίχνευση τοξικών και εκρηκτικών αερίων