Ασφάλεια έναντι επικίνδυνων αερίων στα οινοποιεία

με ανίχνευση / μέτρηση αυτών με χρήση των ανιχνευτών αερίων της Evikon

23-06-2022 11:00:00

Οι περιοχές κινδύνου που σχετίζονται με επικίνδυνα αέρια στα οινοποιεία περιλαμβάνουν: τις αποθήκες για την φύλαξη της συγκομιδής των σταφυλιών, τις αίθουσες ζύμωσης και εμφιάλωσης καθώς και τα κελάρια βαρελιών. Αυτοί οι ασφυκτικά γεμάτοι και περιορισμένοι σε όγκο χώροι πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά για την έγκαιρη πρόληψη επικίνδυνων συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου, αργού, διοξειδίου του θείου, όζοντος και αιθανόλης.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το πιο κοινό αέριο σε ένα οινοποιείο, καθώς υπάρχει σε πολλές διεργασίες ταυτόχρονα: αποθήκευση σταφυλιών σε ψύξη, ζύμωση, αδρανή ατμόσφαιρα στις δεξαμενές και αναγκαστική ενανθράκωση στους αφρώδειςς οίνους.
Το CO2 είναι άχρωμο, άοσμο και βαρύτερο από τον αέρα, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν διαρροές μπορεί να προκαλέσουν τη συσσώρευση αόρατων και τοξικών συγκεντρώσεων στους χώρους. Έχει όρια TWA (Χρονικά σταθμισμένος μέσος όρος σε μια 8ωρη εργάσιμη ημέρα και για 40ωρη εβδομαδιαία εργασία) - 5000 ppm και STEL (Όριο βραχυπρόθεσμης έκθεσης κατά μέσο όρο 15 λεπτών) - 40000 ppm. Γι' αυτό η χρήση σταθερών ανιχνευτών αερίου είναι υποχρεωτικό μέτρο για τη συνεχή ανίχνευση του αερίου.

Εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα, το άζωτο (N2) και το αργό (Ar) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για αδρανοποίηση της ατμόσφαιρας, ανάλογα με τους στόχους του κατασκευαστή.
Το άζωτο και το αργό είναι μη τοξικά, αλλά μπορούν να εκτοπίσουν το οξυγόνο (O2), προκαλώντας ασφυξία. Επομένως τα επίπεδα τους πρέπει να ελέγχονται με ανιχνευτές αερίων για την ασφάλεια του περιβάλλοντος εργασίας. Όμως τόσο το N2 όσο και το Ar δεν μπορούν να ανιχνευθούν από μόνα τους γιατί είναι αδρανή και δεν αντιδρούν με άλλες ουσίες. Σε αυτή την περίπτωση, μια αξιόπιστη λύση είναι η ανίχνευση ανεπάρκειας οξυγόνου (λιγότερο από 19% O2) σε ένα χώρο.

Όσο για την αιθανόλη, παράγεται κατά τη ζύμωση. Οι ατμοί του μπορεί να είναι επικίνδυνοι φτάνοντας στο κατώτερο όριο έκρηξης (LEL = 3,3 % vol) σε περίπτωση πιθανής διαρροής, γι' αυτό θα πρέπει επίσης να ανιχνευθούν.
Το διοξείδιο του θείου (SO2) και το όζον (O3) χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και την απολύμανση του εξοπλισμού του οινοποιείου.
Το SO2 είναι άχρωμο αέριο με πικάντικη, ερεθιστική και σάπια μυρωδιά. Σε υπερβολικές ποσότητες είναι τοξικό και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Το TWA είναι τόσο χαμηλό όσο 5 ppm.
Το Ο3 χρησιμοποιείται πλέον εκτενώς για απολύμανση στα οινοποιεία λόγω της αποτελεσματικότητάς του. Είναι επίσης επικίνδυνο για την υγεία και πρέπει να ελέγχεται με ανιχνευτές αερίων (το εύρος ανίχνευσης είναι 0…5 ppm).

Η Evikon MCI προσφέρει μια σειρά οργάνων για μετρήσεις των παραπάνω αναφερθέντων αερίων καθώς και μια μονάδα σήμανσης EK30 για οπτικούς και ηχητικούς συναγερμούς για να προειδοποιεί τους ανθρώπους για επικίνδυνες συγκεντρώσεις τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου.

Τα προϊόντα της Evikon MCI (Ανιχνευτές - Εκπομποί) E2608-CO2, E2608-O2, E2608-O3, E2608-SO2, E2618-CO2, E2618-O2, E2618-O3, E2618-SO2, E2638-CO2, E2638-O2, E2638-SO2, E2648-CO2, E2648-O2, E2648-O3, E2648-SO2 μπορούν να σας βοηθήσουν στην ασφάλεια του οινοποιείου σας. Δείτε τα προϊόντα εδώ.

Επιστροφή στον κατάλογο άρθρων.