Ανίχνευση διαρροής HFC (υδροφθορανθράκων) σε εφαρμογές ψύξης

με τους ανιχνευτές αερίων της Evikon

22-06-2022 16:00:00

Οι υδροφθοράνθρακες (HFC) ή αλλιώς το "φρέον" είναι ευρέως διαδεδομένα ψυκτικά αέρια στην αγορά σήμερα. Συχνά χρησιμοποιούνται σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές ψύξης, όπως στις μεταφορές προϊόντων με φορτηγά ψυγεία, στις παγομηχανές, σε ψυκτικούς πάγκους, σε μηχανήματα ψυγείων αυτόματης πώλησης, σε ψυγεία βιτρίνες, σε ψυκτικούς θαλάμους, σε αποθήκες και σε κλιματιστικά χώρων.

Τα ψυκτικά αέρια που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτές τις εφαρμογές περιλαμβάνουν τα R-23, R-134A, R-404A, R-407A, R-407C, R-410A, R-417B, R-507, R-508A. Αυτοί οι HFC δεν είναι τοξικοί αλλά ούτε εύφλεκτοι υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (ταξινόμηση ασφαλείας Α1). Ωστόσο, έχουν υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), επομένως τα συστήματα ψύξης που βασίζονται σε HFC / "φρέον" πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφαλείας:
Πρότυπο EN378 - εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού μέτρησης όπως ανιχνευτές διαρροής αερίων
Κανονισμός ΕΕ 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια (F-Gas) - πρόληψη εκπομπών στην ατμόσφαιρα

Οι HFC συχνά παρουσιάζονται παραπλανητικά από τους κατασκευαστές και τους χρήστες τους ως «φιλικοί προς το περιβάλλον» επειδή δεν καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου και συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική αλλαγή. Η πιο κοινή μέτρηση ονομάζεται δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη ή GWP — ένας υπολογισμός του πόσο ισχυρό είναι ένα αέριο θερμοκηπίου σε μια συγκεκριμένη χρονική κλίμακα σε σύγκριση με το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έχει GWP ίσο με ένα. Το GWP οποιουδήποτε αερίου θερμοκηπίου θα διαφέρει ανάλογα με το αν η ισχύς του μετράται σε χρονική κλίμακα 20 ετών, 100 ετών ή 500 ετών. Η χρονική κλίμακα των 100 ετών είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στους κύκλους λήψης πολιτικών αποφάσεων όταν μια δεδομένη εκπομπή HFC μετατρέπεται σε εκπομπές ισοδύναμου CO2. Τα GWP των HFC κυμαίνονται από 53 έως σχεδόν 15000.

Ένα από τα βασικά μέτρα του ΕΕ 517/2014 για τα φθοριούχα αέρια (F-Gas) είναι ο υποχρεωτικός περιοδικός έλεγχος διαρροών και η τήρηση αρχείου, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιείται σωστή συντήρηση και ανάκτηση των αερίων στο τέλος της ζωής του εξοπλισμού. Η συχν'οτητα των επισκέψεων ελέγχου διαρροών εξαρτάται από την ποσότητα φθοριούχων αερίων (σε ισοδύναμο CO2). Υποχρεωτική επίσης είναι η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου διαρροών για εξοπλισμό που περιέχει ισοδύναμη ποσότητα 500 τόνων CO2 ή μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει τέτοιο εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ελέγχου διαρροών, η συχνότητα των επισκέψεων ελέγχων μειώνεται στο ήμισυ. Η ανίχνευση των ψυκτικών αερίων HFC επιτρέπει όχι μόνο τη συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς, αλλά και την πρόληψη της απώλειας ακριβών ψυκτικών αερίων, την ελαχιστοποίηση του κόστους της εγκατάστασης αλλά και στην προστασάα του πλανήτη. Με τους ανιχνευτές αερίων της Evikon MCI μπορείτε να μετρήσετε τόσο τα συχνά χρησιμοποιούμενα ψυκτικά αέρια "φρέον" όσο και τα πιο εξειδικευμένα μείγματα.

Τα προϊόντα της Evikon MCI (Ανιχνευτές - Εκπομποί) E2608-HFC, E2618-HFC, E2630-HFC, E2638-HFC, E2648-HFC μπορούν να σας βοηθήσουν στην συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Δείτε τα προϊόντα εδώ.

Επιστροφή στον κατάλογο άρθρων.