Χαρτογράφηση Θερμοκρασίας - Υγρασίας

χώρων αποθήκευσης - παραγωγής

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (Temperature Mapping)

Τεκμηριωμένη μέτρηση της κατανομής της θερμοκρασίας ή και της σχετικής υγρασίας μέσα σε ένα χώρο αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των θερμών και ψυχρών σημείων.

Ορισμός του Mapping από World Health Organization, Technical Report 961, Annex 9, Supplement 8

Σύμφωνα με το Technical Report 961, Annex 9, Supplement 8 του WHO: "H πραγματοποίηση μιας χαρτογράφησης θερμοκρασίας απαιτείται για κάθε χώρο που διατίθεται για την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων με καθορισμένη - επισημασμένη θερμοκρασία αποθήκευσης αυτών. Αυτό περιλαμβάνει δωμάτια κατάψυξης, ψυκτικούς θαλάμους, χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας, περιοχές καραντίνας και αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εργαστήρια. Οι επιτρεπόμενες περιοχές θερμοκρασίας σε αυτές τις περιοχές θα ποικίλουν - για παράδειγμα: -25.0 °C έως -10.0 °C, 2.0 °C έως 8.0 °C, ή 15.0 °C έως 25.0 °C. Επίσης μπορεί να χρειασθεί να πραγματοποιηθεί μια χαρτογράφηση θερμοκρασίας σε χώρους που δεν διαθέτουν ενεργό έλεγχο της θερμοκρασίας".

Η Χαρτογράφηση θερμοκρασίας χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και των επιστημών όπως η φαρμακευτική, της υγείας, των τροφίμων και της γεωργίας, της θέρμανσης - κλιματισμού χώρων, στην έρευνα, την εφοδιαστική αλυσίδα και στην αποθήκευση προϊόντων.

Eπίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών για μια παραγωγική ή μη διαδικασία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις πρώτες ύλες της παραγωγής αλλά ακόμα και στο τελικό προϊόν. Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις φαρμακευτικές εταιρείες (φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία) αλλά και για αυτές του κλάδου των τροφίμων.

Οι δημόσιες ρυθμιστικές αρχές απαιτούν τα τρόφιμα και τα φάρμακα να αποθηκεύονται ή / και να παράγονται κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Η θερμοκρασία και η υγρασία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, προκειμένου το υλικό / προϊόν να διατηρεί την ταυτότητα, τη δύναμη, την ποιότητα και την καθαρότητά του.

Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε ένα χώρο για την διακύμανση της θερμοκρασίας (°C) και της σχετικής υγρασίας (% RH) σε αυτόν είναι να πραγματοποιήσετε μια χαρτογράφηση. Μια χαρτογράφηση συνίσταται στην τοποθέτηση καταγραφικών (dataloggers) σε διάφορα στρατηγικά σημεία σε ένα χώρο και την παρακολούθηση με ακρίβεια των καταγραφών των παραμέτρων. Ανάλογα με την τοπολογία του χώρου θα παρατηρήσετε την εμφάνιση θερμών και ψυχρών σημείων (hot and cold spots). Η χαρτογράφηση δίνει μια λεπτομερή εικόνα της συνολικής ομοιογένειας του χώρου ως προς τις παραμέτρους της θερμοκρασίας ή και της σχετικής υγρασίας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα στρατηγικά σημεία τοποθέτησης των καταγραφικών για την διενέργεια της χαρτογράφησης επιλέγονται ανάλογα με το μέγεθος του χώρου και τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. Μια περίοδος χαρτογράφησης θα πρέπει να διαρκέσει για τουλάχιστον 2 έως 15 ημέρες, ανάλογα με το σύστημα κλιματισμού, κάτω απο πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Η χαρτογράφηση πραγματοποιείται συνήθως κατά τις πολύ ζεστές και πολύ κρύες περιόδους του έτους (θερινή χαρτογράφιση & χειμερινή χαρτογράφιση).

Μετά την εκτέλεση της χαρτογράφησης τα δεδομένα από τα καταγραφικά πρέπει να αντληθούν σε υπολογιστή με ειδικό λογισμικό, να αναλυθούν και να τεκμηριώθουν. Με βάση τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης θα επιλεγούν το πλήθος και τα κρίσιμα σημεία τοποθέτησης των καταγραφικών του τελικού συστήματος παρακολούθησης των θερμοκρασιακών συνθηκών του χώρου.

Υπηρεσία χαρτογράφησης θερμοκρασίας χώρων

Η εταιρεία μας διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για την διενέργεια χαρτογραφήσεων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.

Στον προς χαρτογράφηση χώρο η εταιρεία μας τοποθετεί τον απαραίτητο αριθμό καταγραφικών της Ελβετικής εταιρείας Rotronic, ανάλογα με τις διαστάσεις του & τα προβλεπόμενα από τα διεθνή πρότυπα, που απαιτούν πάνω από 9 καταγραφικά ακόμα και για τον ποιό μικρό χώρο. Επισημαίνεται ότι όλα τα προς τοποθέτηση καταγραφικά διαθέτουν πιστοποιητικό διακρίβωσης (certificate of calibration) κατά ISO/IEC 17025 σε ισχύ και αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στο τεύχος της παραδοτέας μελέτης. Τα καταγραφικά παραμένουν στον χώρο τουλάχιστον για δύο 24ώρα ή και περισσότερο (έως 15 ημέρες), ανάλογα με την δραστηριότητα του χώρου, το σύστημα κλιματισμού και τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων. Μετά την συλλογή των καταγραφικών γίνεται η ανάλυση των μετρήσεων από τους ειδικευμένους μηχανικούς μας, εξάγεται το θερμοκρασιακό προφίλ του χώρου και παραδίδεται στον πελάτη η πλήρης μελέτη μαζί με την πρόταση του αριθμού καταγραφικών που απαιτούνται για τοποθέτηση ώς μόνιμο σύστημα παρακολούθησης των συνθηκών του χώρου, σύμφωνα με τα όσα επιτάσει η νομοθεσία και τα πρότυπα.

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Uni-Pharma A.E.
Hemoglobe Hellas ΕΠΕ

Στην εταιρεία μας θα βρείτε να αγοράσετε όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό του τελικού συστήματος παρακολούθησης που θα πρέπει να εγκαταστήσετε μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης.

Δείτε τα καταγραφικά που χρησιμοποιούμε για την χαρτογράφηση

Δείτε τους καταλόγους προϊόντων: Μέτρηση Θερμοκρασίας | Καταγραφικά Rotronic | Προϊόντα Rotronic

Αφήστε την μελέτη χαρτογράφησης στους ειδικούς. Τηλεφωνήστε μας.