ΠΡΟΪΟΝΤΑ Surface Optics Corp

Ανακλασίμετρα, οπτικές μετρήσεις, φασματοσκοπικοί αναλυτές επιφανειών - εδάφους

Surface Optics Corp

Η εταιρεία Surface Optics Corporation (SOC), που ιδρύθηκε το 1977, έχει εξειδίκευση στον χαρακτηρισμό και εκμετάλλευση των οπτικών ιδιοτήτων των επιφανειών. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια η SOC διεξάγει υπηρεσίες μέτρησης βάσει κυβερνητικών και εμπορικών συμβάσεων και έχει αναπτύξει μια εκτεταμένη βάση δεδομένων οπτικών μετρήσεων για μια μεγάλη ποικιλία υλικών.

Σε συνδυασμό με τις μετρήσεις, η SOC αναπτύσσει εξελιγμένες σουίτες λογισμικού ανάλυσης για την αξιοποίηση των δεδομένων μέτρησης για μια σειρά πρακτικών εφαρμογών μηχανικής. Αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της οπτικής σταθεράς, την οπτική φαινομενολογία των σύνθετων υλικών, το σχεδιασμό επιστρώσεων, τη θερμική ανάλυση και την ορατή, υπέρυθρη και τη προσομοίωση ραντάρ. Σε συνεργασία με ομάδες έρευνας παγκοσμίως, τα εργαστήρια της SOC και τα αναλυτικά εργαλεία της έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη για την υπεροχή τους.

Με βάση τις εργαστηριακές μετρήσεις και την εξειδίκευση στην φαινομενολογία, η SOC έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα εμπορικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων οργάνων για οπτικές μετρήσεις τόσο στο εργαστηρίο όσο και στο πεδίο, συσκευές λήψης και επεξεργασίας υπερφασματικών εικόνων (HSVI), λογισμικό και βάσεις δεδομένων, καθώς και προϊόντα και υπηρεσίες επιφανειακών επιστρώσεων. Προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες της με συμβάσεις για έργα μηχανικής που απαιτούν υποστήριξη στην οπτική φαινομενολογία και μετρήσεις και μπορεί να αναπτύξει προσαρμοσμένα εργαλεία και εξαρτήματα για συγκεκριμένες εφαρμογές μέτρησης. Στόχος της είναι να παράσχει στους πελάτες της "One Stop Shopping" για οπτικές μετρήσεις, ανάλυση και ανάπτυξη επιστρώσεων.

Η εταιρεία μας διαθέτει τα προϊόντα της Surface Optics Corp στην Ελλάδα

Παραθέτουμε παρακάτω μερικά από τα προϊόντα / λύσεις της εταιρείας Surface Optics Corp που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Surface Optics Corp και τον πλήρη κατάλογο προϊόντων της επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Surface Optics.

Μετρητές εκπεμπτικότητας υλικών

ET-10 Emissometer - Μετρητής εκπεμπτικότητας

Το ET-10 έρχεται να δώσει λύση στη μακροχρόνια ανάγκη για τη μέτρηση της εκπεμπτικότητας (emissivity) ως παράμετρος εισόδου στις υπέρυθρες κάμερες που εμπλέκονται στις μετρήσεις θερμοκρασίας. Οι προηγμένες κάμερες υπέρυθρων απαιτούν την εισαγωγή μιας τιμής εκπεμπτικότητας (συντελεστής εκπομπής) για ακριβείς υπολογισμούς θερμοκρασίας. Οι τιμές εκπεμπτικότητας που λαμβάνονται από τους πίνακες μπορεί να απέχουν πολύ από τις πραγματικές, οδηγώντας σε μεγάλες αβεβαιότητες των τιμών θερμοκρασίας.

Το ET-10 μετρά τις τιμές εκπομπής (εκπεμπτικότητα) σε δύο από τις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες φασματικές περιοχές, 3 έως 5 και 8 έως 12 μικρά (microns). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εργαστήριο ή στο πεδίο και σε μικρά ή μεγάλα αντικείμενα. Με το ET-10 μπορείτε να μετρήσετε την εκπεμπτικότητα οποιασδήποτε επιφάνειας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ταχύτητα: χρόνος μέτρησης περίπου 5 δευτερολέπτα, ελεγχόμενη από τον χρήστη. Λειτουργία με μπαταρία & πλήρως φορητό. Σχεδόν κάθετη, 20° γωνία πρόσπτωσης.


ET-100 Thermal Emissometer - Μετρητής εκπεμπτικότητας

Το ET-100 μετρά την κατευθυντική ανακλαστικότητα σε έξι ζώνες στην θερμική φασματική περιοχή υπέρυθρων σε δύο γωνίες πρόσπτωσης 20° και 60°. Με βάση αυτές τις τιμές, υπολογίζεται η κατευθυντική και η ολική ημισφαιρική εκπεμπτικότητα. Πρόκειται για ένα πραγματικό φορητό όργανο που λειτουργεί με μπαταρία και ελέγχεται από έναν ενσωματωμένο υπολογιστή τύπου PDA. Το ET-100 είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για εφαρμογές μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στο πεδίο.

Για να πραγματοποιηθούν μετρήσεις, η μονάδα τοποθετείται απέναντι από την επιφάνεια που πρόκειται να εξετασθεί και πιέζεται η σκανδάλη του οργάνου για την καταγραφή των δεδομένων. Χρειάζονται περίπου επτά δευτερόλεπτα για να γίνει μια μέτρηση. Από την οθόνη Βαθμονόμησης το ET-100 βαθμονομείται μετρώντας ένα κουπόνι specular gold όπου ένα αντίστοιχο τέτοιο κουπόνι έχει μετρηθεί από το NIST.


Ανακλασίμετρα

SOC-100 HDR Reflectometer - Ημισφαιρικό Κατευθυντικό Ανακλασίμετρο

Το SOC-100 HDR παρέχει πολωμένη μέτρηση της γωνιακής ανάκλασης υπoό γωνίες προσκρούσεως 10° έως 80°. Σε συνδυασμό με το Nicolet FTIR, το SOC-100 HDR λειτουργεί σε ολόκληρη τη φασματική περιοχή που είναι διαθέσιμη για το FTIR.

Παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της συγκεντρωμένης και σκεδασμένης διαπερατότητας των δειγμάτων, και με χρήση κατοπτρικού εμποδιστή δέσμης, τον διάχυτο και κατοπτρικό διαχωρισμό της σκεδαζόμενης ενέργειας. Από τις απ’ ευθείας μετρήσεις μπορούν να υπολογισθούν και άλλες τιμές: η κατευθυντική και σχεδόν κάθετη εκπεμπτικότητα, η κατευθυντική γωνιακή εκπεμπτικότητα, η συνολική ημισφαιρική εκπεμπτικότητα, η ηλιακή απορροφητικότητα και οι οπτικές σταθερές (ns και ks).


SOC-410 HDR Reflectometer - Ανακλασίμετρο

Το Directional Hemispherical Reflectometer SOC-410 (Ημισφαιρικό Κατευθυντικό Ανακλασίμετρο) είναι το πρώτο της κατηγορίας του χειροκίνητο ανακλασίμετρο για γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις των τιμών οπτικών σταθερών για επιφάνειες στην υπέρυθρη φασματική περιοχή. Είναι η μόνη πλήρως φορητή συσκευή χειρός για γρήγορη επιθεώρηση επιστρώσεων και υλικών στο πεδίο. Η κεφαλή DHR μετράει τις οπτικές σταθερές των υλικών για έξι φασματικές περιοχές. Φασματικές περιοχές: SWIR, NIR, MWIR, LWIR.


410-Solar V/NIR Reflectometer - Ανακλασίμετρο

Το 410-Solar είναι ένα φορητό ανακλασίμετρο που λειτουργεί με μπαταρία, ιδανικό εργαλείο για μέτρηση στο πεδίο της ηλιακής ανάκλασης, της ηλιακής απορρόφησης και αξιολόγηση του καθρέφτη του πάνελ. Συλλέγει γρήγορα και με ακρίβεια δεδομένα ηλιακής ανακλαστικότητας που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των τιμών του δείκτη ανάκλασης ηλιακής ακτινοβολίας (SRI - Solar Reflectance Index) για την πιστοποίηση κατά LEED των cool roofing και τα πράσινα κτίρια (green building). Το SOC410-Solar συμμορφώνεται με την ASTM E903, την τυπική μέθοδο δοκιμής για την ηλιακή απορρόφηση, την ανάκλαση και τη εκπεμπτικότητα των υλικών.

Με βάση έναν τροποποιημένο ενσωματωμένο θόλο σφαίρας, μετρά τη συνολική ανακλαστικότητα σε επτά υποζώνες στή φασματική περιοχή 300-2500nm. Η συνολική, διάχυτη και φασματική ανακλαστικότητα παρουσιάζεται για τα δεδομένα με γωνία πρόσπτωσης 20 μοιρών. Ένα σύνολο είκοσι ενός σημείων δεδομένων παράγονται κατά τη διάρκεια ενός μόνο κύκλου συλλογής δεδομένων. Η ένταση του σήματος κανονικοποιείται έναντι ενός εσωτερικού προτύπου. Για να εκτελεσθούν μετρήσεις, απλώς πιέζετε τη συσκευή στην επιφάνεια που πρόκειται να δοκιμαστεί, και στη συνέχεια τραβάτε τη σκανδάλη του οργάνου.


Η εταιρεία μας εφαρμόζει την τηλεργασία για το μέρος του προσωπικού μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει. Στα γραφεία μας υπάρχει μόνο το απαραίτητο προσωπικό που τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19. Όλες οι υπηρεσίες μας και οι παραγγελίες σας εκτελούνται κανονικά. Η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας. Μένουμε Ασφαλείς #menoumeasfaleis. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. "Χέρια (πλένουμε), Αποστάσεις (κρατάμε), Μάσκες (φοράμε)".